Jste zde: unipetrol.cz > CZ > Služby
velikost písmen:AAA
 
 

Služby

Středisko analytické chemie

Středisko analytické chemie je útvar, který poskytuje svoje služby všem výzkumným programům společnosti VÚAnCh a.s., které je potřebují v rámci řešení svých výzkumných projektů, řešených s podporou státu i komerčních. Kromě toho tento útvar poskytuje služby také externím zákazníkům na základě smluv o poskytování analytických služeb nebo na základě celoročních či jednorázových objednávek.

Středisko analytické chemie je situováno na dvou pracovištích, a to v Ústí nad Labem v budově sídla VÚAnCh a.s. a také v Litvínově, v areálu Chempark společnosti Unipetrol RPA s.r.o. v nově rekonstruované budově centra UniCRE.

Pracoviště v Ústí nad Labem je zaměřeno zejména na oblast anorganické analýzy pevných materiálů (stavebních, rekonstrukčních, katalyzátorů, sorbentů atd.) a to jak destruktivní tak nedestruktivní a na analýzy odpadních vod, výluhů odpadů, zemin apod.

Pro tyto účely je pracoviště vybaveno následujícími přístroji:

 • ICP-OES spektrometr Optima, Perkin-Elmer
 • AAS spektrometr Q-Solaar, Unicam
 • Rentgenový difraktometr – XRD Philips APD 1700
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr XRF Philips PW 1404
 • Laserový měřič velikosti částic Malvern 2600C
 • Přístroje pro provádění základního chemického rozboru vod
 • Přístroj pro stanovení ChSKCr, BSK5
 • Spektrometr UV/VIS 8625, Unicam

Pracoviště v Litvínově je historicky zaměřeno na rozbory surovin, meziproduktů a produktů primárního i sekundárního zpracování ropy ve všech skupenstvích. Je tedy schopné analyzovat rafinérské i pyrolýzní plyny, kapalné frakce s destilačním rozmezím benzínů, petrolejů i plynových olejů a to pokud jde o jejich individuální nebo skupinové složení, ale i o jejich prvkové složení a zejména o určení přítomnosti a kvantifikaci nežádoucích prvků, kovových i nekovových, působících jako katalytické jedy v různých technologických procesech. Je schopné analyzovat i oleje a další vakuové destiláty a destilační zbytky. Začíná se i zabývat analýzami kapalných produktů transformace biomasy na složky použitelné jako komponenty motorových paliv. Je také možné analyzovat pevné materiály – katalyzátory, sorbenty, pokud jde o jejich texturu a další fyzikální vlastnosti.

Přístrojové vybavení, použitelné pro uvedené využití na pracovišti v Litvínově zahrnuje především:

 • Plynové chromatografy Agilent 7890
  • Split/splitless, on-column, PTV, head-space, SPME
  • FID, TCD, ECD, NPD, PFPD
  • Simulovaná destilace
  • Analyzátory plynů RGA
 • GC/MS-ion trap Thermo Scientific
 • GCxGC/MS TOF, Leco
 • HPLC Agilent 1260
  • DAD, FLD, RID
 • ICP-OES Agilent 725
 • CHNS/O analyzátor Flash 2000
 • Analyzátory S a N – Trace S,N Cube
 • Spektrometr FT-IR Nicolet iS 10
 • Spektrometr UV/VIS Shimadzu 2600
 • Analyzátor XRF Rigaku Micro-Z ULS
 • Hg porozimetr
 • Analyzátory pro fyzisorpci Quantachrome
 • Analyzátor pro chemisorpci Micromeritics
 • Polarograf Metrohm Computrace
 • Titrátory Hanna Instruments
 • Analyzátory pro analýzu paliv
  • Body vzplanutí
  • Hustota a index lomu
  • Kinematická viskozita
  • Mikrokarbonizační zbytek
  • Oxidační stabilita
  • Destilační křivka
  • Tlak par
  • Nízkoteplotní vlastnosti – CFPP, CP, PP

V rámci střediska analytické chemie působí vyhrazené pracoviště – Zkušební laboratoř analytické chemie (č. 1153), akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 17025:2005. Osvědčení o akreditaci je platné do 26. 8. 2015. V současné době se provádějí akreditované zkoušky pouze na pracovišti v Ústí nad Labem. Jejich předmětem jsou zejména rozbory odpadních vod, analýzy vodných výluhů odpadů, absorpčních roztoků a identifikace azbestu, v rozsahu daném aktuální přílohou k osvědčení o akreditaci. Laboratoř provádí také akreditované odběry odpadních vod.

Kontakt​

Ing. Jan Šafář, CSc.
tel. 736 506 284
tel. 475 309 259
jan.safar@vuanch.cz

Zástupce na pracovišti
Ústí nad Labem
Mgr. Jiří Čmelík, Ph.D.
tel. 736 508 154
tel. 475 309 259
jiri.cmelik@vuanch.cz

 
 
 
 
Značky Skupiny ORLEN